top of page

מדיניות פרטיות
לעניין שימוש באפליקציית EasyTalk  - איזיטוק

 

א. חברת יהודה טל תקשורת בע"מ (להלן – החברה) רשאית לאסוף, לתעד, לאגור ולעשות שימוש בכל פרט אודות הלקוח והמשתמשים בשירותיו ובכלל כך חיוביו הכספיים, נתוני מיקום מסוג GPS ואחרים, דפוסי שימוש בשירותי החברה והשימושים הנעשים בשירותיה, בין שהמידע הגיע לידיה מהלקוח ו/או המשתמש ובין מכל מקור אחר (להלן: “מידע").

 

ב. החברה רשאית להשתמש במידע מבלי שיהא בכך לזהות את הלקוח או המשתמש, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותי החברה ללקוח ו/או למשתמשים בשירותי החברה.

ג. החברה רשאית למסור ללא קבלת רשות מהלקוח או משתמשיו את המידע לרבות מידע המזהה את הלקוח לצדדים שלישיים כלשהם על מנת לעשות בו שימוש במקרים הבאים: לצרכי אספקת שירותי החברה, ניהולם, פיתוחם, הגנה על זכויותיה או זכויות מי שקשור בה, גביית כספים והפקת חשבונות.

 

ד. החברה רשאית לבצע פניה לבדה או במשותף עם צדדים שלישיים אל הלקוח ו/או אל המשתמש בשירותיה מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, בהצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות  לרבות באמצעות משלוח הודעות אל המוצר, כתובת המייל וכדומה.

 

ה. הלקוח מסכים בזאת כי החברה תהיה רשאית לפרסם את כינויי משתמשי הלקוח והקודים הנוגעים אליהם ביחס לשירותי החברה במדריכים, שנועדו לעיון הציבור או לקוחות החברה, לרבות על-פי סווג מקצועי או בדרך אחרת לרבות באמצעות מוקד טלפוני, כל זאת אם לא ביקש אחרת הלקוח. בקשה מאוחרת של הלקוח תכובד לגבי פרסומים כאמור לאחר קבלת בקשתו.

 

ו. למען הסר ספק יובהר כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותיה של החברה לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.

ז. למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי למנוע מאת החברה להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודות הלקוח.

ח. הלקוח מתחייב ככל שהוא מזמין שירותים הכרוכים בקבלת  מידע אודות המשתמש הנוגע לפרטיות כגון: נתוני מיקום או הקלטת שיחות, כי הוא יודיע בכתב לכל המשתמשים האוחזים במוצרים המחוברים לשירות, כי המידע הנדון מועבר אל הלקוח ועשוי להשמר אצלו ו/או אצל החברה לטובת הלקוח, וכן יודיע למשתמש אודות האפשרויות הקיימות במוצר או ביישום היכולות לחסום או להפסיק את מסירת המידע, ככל שקיימות. כמו כן, הלקוח מתחייב שיפעל בהתאם לכל ההנחיות מטעם רשות למשפט, טכנולוגיה ומידע בהקשר הנדון ויבצע את החובות החוקיות הרלוונטיות לעניין השגת המידע, העיון בו ושמירתו וכיוב' בתחום הגנת הפרטיות.

bottom of page