top of page

תנאי שימוש באפליקציית EasyTalk  - איזיטוק

Easy Talk  איזיטוק - מבית יהודה טל תקשורת הנו פתרון לקשר קבוצתי חכם בפריסה ארצית על גבי רשת סלולארית, שבמרכזו תקשורת קולית PTT המאפשרת שיחת אישית וקבוצתית, ולצידה סל יישומים חכמים. האפליקציה מיועדת לשימוש בישראל ועבור תושבי ישראל, למרות אפשרות השימוש בה במסגרת נדידה מחוץ לישראל.

לצורך שימוש בשירות, יש להתקשר בהסכם מסחרי  נלווה נפרד (להלן – ההסכם הנלווה) עם חב' יהודה טל תקשורת בע"מ, (להלן – החברה) ו/או עם גורם מסחרי רלוונטי אחר שאושר על ידי יהודה טל בכתב כמורשה לספק את השירות ו/או לשווק את השירות ו/או לסלוק את התשלומים עבור השירות (להלן: הגורם המורשה") ומתן אמצעי תשלום לחברה או לגורם המורשה. הורדת היישום ללא התקשרות חוזית זו, לא מבטיחה אספקת השירות, והיא על אחריות המוריד בלבד. התנאים להלן מגלמים את תנאי השימוש בשירות. במקרה של סתירה בין תנאים אלו לבין תנאי ההסכם הנלווה, יברו תנאי ההסכם הנלווה.

1.    הגדרות
א.    "החברה" - יהודה טל תקשורת בע"מ ח.פ 510878978.
ב.    :הגורם המורשה"  -  גורם מסחרי רלוונטי אחר שאושר על ידי יהודה טל בכתב כמורשה לספק את השירות ו/או לשווק את השירות ו/או לסלוק את התשלומים עבור השירות.
ג.    "הלקוח" – האישיות המשפטית המתקשרת לקבלת רשות שימוש בשירותי החברה.
ד.    "המוצרים" – ציוד קצה אלחוטי או ציוד מחשבים שבשימוש הלקוח, העושה בו שימוש לשם קבלת גישה אל שירותי החברה. 
ה.    "
ו.    "שרת החברה" – מערכת טכנולוגית של החברה, המחוברת באמצעות רשת האינטרנט אל המוצרים, ואשר מאפשרת מתן שירותים טכנולוגיים למשתמש במוצר, תוך התבססות על יישום ממחושב של החברה שהותקן במוצר ועל מערכת ההפעלה של המוצר (להלן – "היישום") או על גישה לאתר אינטרנט המאפשר את היישום (להלן – "האתר").
ז.    "שירותי החברה/השירותים" – השירותים הטכנולוגיים אשר המתאפשרים באמצעות גישה לשרת החברה, ושירותים נלווים המסופקים על ידי החברה בהתאם להסכמים המסחריים
ח.    "רשות השימוש": רשות השימוש בשירותי החברה.
ט.    "הגישה" – גישה לשרת החברה.
י.    "תוכנית התעריפים והשירותים" – מכלול שירותי החברה ותעריפי התשלום בגינם על תנאיהם שסוכם בין החברה ללקוח או בין הגורם המורשה  ללקוח, לפי העניין, כי יהוו חלק מהסכם זה.
יא.    "מסלול התחייבות" – תוכנית תעריפים ושירותים הכוללת רשות שימוש בשירותים למשך תקופת רשות שימוש מינימלית, כמפורט במסמך אחר המוסכם על הצדדים. 


2.    כללי
א.    הלקוח מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מתחייב לבצע את התשלומים לפי ההסכם הנלווה ותנאי שימוש אלו בעבור השירותים הנדונים לפי ההסדרים הכלולים בהסכם הנלווה על כל נספחיו, צרופותיו והמסמכים אליהם ישנן הפניות במסגרתו, ומסכים לתנאי שימוש אלו וכן לכל התנאים הכלולים במסמכים אלו.
ב.    הלקוח מצהיר בזה, כי בדק את מאפייני השירותים והמוצרים, ומצאם מתאימים מבחינת סוגם, תיאורם, איכותם, ותכונותיהם לצרכיו, והוא מוותר בזה על טענת אי-התאמה מכל סוג שהוא.
ג.    הלקוח מקבל על עצמו את רשות השימוש בשירותי החברה ו/או לרכוש מאת החברה את המוצרים, הנקובים בהסכם, הכול בכפיפות להוראות ולתנאים המפורטים בהסכם. מובהר, כי אין הסכם זה חל על רכישת מוצרים מאת הגורם המחייב, וכי החברה אינה צד לעסקת רכישה זו.


3.    השירותים המוצעים
שירות ה PTT מסופק באמצעות הורדת האפליקציה על ידי הלקוח למכשיר רט"ן תומך, בנוסף, קיימים שירותים נוספים, שיסופקו ככל שייכללו בהסכם המלווה, והם כרוכים בתשלום נוסף, כדלהלן:
א.    עמדת מוקדן בסיסי  - ממשק תוכנה המקשר בין מחשב אישי לבין יחידות הקצה  המנויות על שירות ה- PTT, הכולל את התכונות הבאות:
•    דיבור עם המנויים, וקביעת תכונות לגבי המנויים. 
•    קריאת סטאטוס המנוי – Presence .
•    העברת הודעות – Chat .
•    קבלת התראת מצוקה SOS. 
ב.    עמדת מוקדן  מורחבת  - כוללת את התכונות הבאות: 
•    דיבור עם המנויים, וקביעת תכונות לגבי המנויים. 
•    קריאת סטאטוס המנוי - Presence
•    מיקום המנויים ע"ג מפה – Location 
•    מעקב אחרי מסלולים – Tracking  
•    קריאה קבוצתית ע"פ אזור – Polygon 
•    קבלת התראת מצוקה – SOS 
•    פתיחת ערוץ שמע מרחוק - listening
•    הקלטת שיחות – Recording 
ג.    קישוריות DMR – יכולת חיבור של שירותי ה- PTT למערכת הקשר DMR של הלקוח.
ד.    הצפנה – הצפנת תעבורת הנתונים בין יחידות הקצה.


4.    תנאי שימוש בסיסיים בשירותי החברה:
א.    בפרק זה מפורטות נקודות עיקריות בהקשר לתנאי השימוש.
ב.    שירותי ה-PTT מסופקים  באמצעות יישום שעל הלקוח האחריות להתקינו במכשיר סלולרי התומך בשירות.  באחריות הלקוח להצטייד על חשבונו במכשירים שאושרו על ידי החברה כמכשירים התומכים בשירות. 
ג.    ללקוח ידוע, כי שירותי ה-PTT של החברה, מותנים בחיבורם של המכשירים לרשת אינטרנט סלולרית ברמה של דור שלישי ומעלה, ועל הלקוח לדאוג על חשבונו לרכוש שירות זה, ככל ששירות זה לא נרכש באמצעות החברה. 
ד.    השימוש  בעמדת המוקדן כרוך בציוד מתאים, בתוכנות הפעלה ובחיבור לשירותי אינטרנט, ועל הלקוח להצטייד על חשבונו בציוד האביזרים והקו בהתאם למפרט הנדרש .
ה.    על הלקוח להצטייד על חשבונו בדגמי המכשירים המאושרים על ידי החברה. 
ו.    השירות מסופק באמצעות יישום שעל הלקוח האחריות להתקינו במכשיר הסלולאר המיועד לשירות. 
ז.    השירות יסופק  על ידי החברה ובאחריותה כפי שהוא (As is). תשומת לב הלקוח מופנית כי בשירותים כגון אלו צפויות תקלות, שיבושים והפרעות, על כן לא ניתן להבטיח כי השירותים יהיו זמינים בכל עת או כי הם יינתנו באופן רציף וללא דופי, ללא שגיאות, פגמים או טעויות, או בתיאום עם תוכנות מחשב ואפליקציות אחרות שלך . מובהר כי הגורם המורשה מבצעת את החיובים בלבד, אינה ספקית השירות ואינה אחראית עליו.
ח.    תנאי תשלום בגין השירותים הם תשלום מדי חודש בחודשו אשר יגבה באמצעות אמצעי התשלום שלך הגורם המורשה לחברה או לגורם המורשה בהתאם להסכם  הנלווה. 
ט.    התעריפים והתנאים הם למכשיר בודד, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
י.    הלקוח יחוייב במלוא התעריפים הקבועים בהסכם הנלווה, וזאת ממועד העמדת השירותים על ידי החברה לרשותו. חיוב זה יחול גם אם הלקוח לא עשה שימוש בפועל בשירותים או בחלקם , וזאת לרבות במקרה בו הציוד שבשרותו אינו תומך בשירותים בחלקם או במלואם ככל שהחברה או הגורם המורשה לא אישרו את תמיכת הציוד בשירותים. 
יא.    הסכם ההתקשרות הינו לתקופת ההתחייבות המצויינת בהסכם הנלווה עם החברה או הגורם המורשה  לפי העניין, ככל שננקבה תקופה כזו. ככל שלא ננקבה תקופת התחייבות , אזי זכאי כל אחד מהצדדים להפסיק את ההתקשרות ו/או השירותים בהודעה מראש. הודעת הלקוח תנתן  בכתב לחברה או לגורם המורשה . תקופת התחייבות משמעה: התחייבות של הלקוח להיות מנוי על שירותי החברה המוזמנים במשך לפחות התקופה המפורטת בהסכם הנלווה. ככל שהלקוח התחייב לתקופת התחייבות, עליו להמשיך ולשלם את התשלום בגין השירותים והמוצרים להם התחייב במשך כל תקופת ההתחייבות אף אם בחר הלקוח להתנתק מהשירותים. בתום תקופת ההתחייבות יסופקו השירותים למשך תקופה בלתי קצובה, שבמהלכה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על הפסקת ההתקשרות ו/או השירותים כמפורט לעיל בנוגע לתקופה שאינה כוללת התחייבות.  
יב.    ההתקשרות בין הצדדים מותנית במתן הסכמת הלקוח לתנאי שימוש אלו. שימוש בשירותים יהווה בין היתר הסכמה שבהתנהגות לתנאי שימוש אלו.
יג.    החברה רשאית לשנות את תעריפי השירות ו/או תנאיהם בהודעה מראש ללקוח. במקרה בו קיים מסלול התחייבות, שינוי התעריפים ו/או התנאים יהיה בהתאם לאמור בהסכם הנלווה ככל שההתקשרות הינה עם הגורם המורשה או לפי תנאים אלו ככל שההתקשרות היא עם החברה.
יד.    התקשרות היא לשימוש עסקי – הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ההתקשרות שבינו ובין החברה היא התקשרות שעיקרה שימוש עסקי שלו ו/או של מי מטעמו, ולפיכך, הלקוח אינו עונה על הגדרת ה"צרכן" שבחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981. לאור זאת, הלקוח מצהיר ומאשר כי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו אינן חלות על ההסכם שבין החברה לבין הלקוח. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהתנאים וההטבות שניתנו לו במסגרת ההתקשרות עם החברה ניתנו לו בהסתמך על האמור לעיל.
טו.    לחברה יש נגישות אל נתונים הנוגעים אליך והיא אוסף ואוגרת נתונים – מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת בתנאים הכלליים הנלווים לתנאי שימוש אלו. יובהר, כי החברה עשוייה לאפשר הגורם המורשהלגורם המורשה  נגישות לנתונים שנאספו ממך על ידי החברה למטרות הרלוונטיות ו/או הקשורות להסכמי ההתקשרות ו/או תפעול השירותים ו/או גביית התשלומים ובכללם : חישוב תשלומים, גבייה, אספקת שירותים ואכיפת זכויות החברה ו/או הגורם המורשה  כלפי הלקוח, והינך מעניק בזאת הסכמתך לעניין זה כתנאי מהותי לקיומו של הזמנת שירותים זו. כמו כן, החברה ו/או הגורם המורשהיהיו רשאיות רשאית לעשות פעולות שונות שכל נתון שיאסף על ידן במהלך מתן השירותים, לרבות לאסוף, לתעד, לאחסן, לנטר, להעתיק, לעבד, לנתח, להעביר ולהשתמש בנתונים, ובכלל כך לעשות בהם שימושים בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ו/או של הגורם המורשה העומדת לרשות הלקוח באתר האינטרנט. כמו כן עם הצטרפות הלקוח  לשירות ניתנת הסכמת הלקוח, כי הגורם המורשה תעביר לחברה והחברה תעביר להגורם המורשה נתונים שונים לגבי הלקוח, לרבות פרטי הלקוח, פרטי ההתקשרות עם הלקוח, הזמנות שירותים, נתוני שימושים, תוצאות עיבוד נתונים, התנהלות וכן חיובים. הגורם המורשה והחברה יעשו שימוש במידע זה בהתאם למדיניות הפרטיות של כל אחת מהן. הנתונים שייאספו ישמרו במאגרי מידע של הגורם המורשה ושל החברה, כל אחד מהם בנפרד, והגורם הנלווה או החברה יהיו אחראים אך ורק לגבי המידע (לרבות השימושים בו ואבטחתו) שנשמר במאגרי המידע של כל אחת  מהן , ללא אחריות על המידע שנאסף, ונשמר אצל השנייה. ייתכן כי בכל אחד ממאגרי המידע של הגורם הנלווה או של החברה  יישמרו נתונים שונים ו/או ייעשו שימושים שונים. 
טז.    הלקוח מתחייב ככל שהוא מזמין מהחברה שירותים הכרוכים בקבלת מידע אודות המשתמש בפועל בשירותים הנוגע לפרטיותו כגון: נתוני מיקום, נתוני שיחות או הקלטת שיחות, כי הוא יודיע בכתב לכל המשתמשים האוחזים במוצרים המחוברים לשירות, כי המידע הנדון מועבר אל הלקוח ועשוי להשמר אצלו ו/או אצל החברה לטובת הלקוח, וכן יודיע למשתמש אודות האפשרויות הקיימות במוצר או ביישום היכולות לחסום או להפסיק את מסירת המידע, ככל שקיימות. המידע הנדון עשוי להחשב כ"מידע אישי" או כ"מידע אישי רגיש" ועל הלקוח לנהוג בו בהתאם. כמו כן, הלקוח מתחייב שיפעל בהתאם לכל ההנחיות מטעם רשות להגנת הפרטיות בהקשר הנדון ויבצע את החובות החוקיות הרלוונטיות לעניין השגת המידע, העיון בו ושמירתו וכיוב' בתחום הגנת הפרטיות.
יז.    במסגרת השימוש בשירות, יועברו לחברה  ולממשק ניהול המשתמשים נתונים אודות השימוש הנעשה בשירות על גבי המכשירים שהצטרפו לשירות, בהתאם להגדרות הלקוח כפי שיהיו מעת לעת. נתונים אלה עשויים להיחשב כ-"מידע אישי" ו/או "מידע אישי רגיש" והלקוח מתחייב בזאת לנהוג בהם בהתאם,
יח.    הלקוח מעניק בזאת לגורם המורשה , ככל שהתקשר עימו לצורך העניין, את הרשות לגבות מעימו את כל התשלומים להם זכאית החברה, ולהמציא לו חשבונית מס בגין תשלומיו לחברה. מובהר ללקוח, כי חיובי הלקוח כלפי החברה הם חיובים עצמאיים, והלקוח אינו רשאי לקזז מהם, או לעכבם או להמנע מהם בשל כל עילה הנוגעת ליחסיו עם הגורם המורשה.
יט.    מובהר, כי הגורם המורשה  אינו מספק את השירותים הכלולים בהזמנה זו ואינו נושא באחריות לתקינותם או לכל נזק או תקלה בהם. הגורם המורשה על עובדיו והבאים מטעמה לא יישאו בכל נזק הנובע מהשימוש בשירות, אי יכולת שימוש או תקלה בו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , לא יישא באחריות לנזק שקשור למידע שנאסף או נמסר לחברה.


5.    התקשרות עם גורם מורשה
א.    תנאי שימוש אלו יחולו על כל הלקוחות העושים שימוש בשירותים. למרות האמור, הסעיפים העןסקים בנושא התשלומים ותנאי התשלום, יחולו רק  במקרה בו ההסכם הנלווה הוא בין הלקוח לחברה, אלא אם נאמר ו/או משתמע אחרת בהסכם זה. ככל שההסכם הנלווה הוא  עם גורם מורשה, יחולו, בין השאר, גם  התנאים הבאים.
ב.    לצורך מתן השירות יועבר לחברה מידע, בין השאר מהמקורות הבאים:
1)     מידע רלוונטי לשירות ו/או להתקשרות שיועבר לחברה מהגורם המורשה.
2)    מידע שהלקוח יתבקש לתת לחבראה
3)    במסגרת מתן השירות וכחלק ממנו  יועברו על ידי הלקוח,  המשתמש או מי מטעמם, נתונים שונים ישירות אל החברה,  
השימוש של החברה  בנתונים אלו ושמירתם הינם בהתאם לתנאי השימוש של החברה  ובאחריותה הבלעדית.  בהצטרפות לשירות, ניתנת הסכמת הלקוח להעברת נתונים אלו לחברה כאמור.  
ג.    השירות מסופק באמצעות החברה  כמות שהוא ובהתאם לתנאי השימוש שלו. לגורם המורשה, אין כל אחריות לגבי השירות, בכלל כך, הגורם המורשה אינו מתחייב שהשירות ינתן ללא  נזקים ותקלות - הגורם המורשה (לרבות עובדיו וכל הבאים מטעמו) לא ישאו בכל אחריות ביחס לנזק שייגרם כתוצאה משימוש בשירות ובכלל כך ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא ישאו  באחריות לכל נזק שקשור למידע שנמסר או שנאסף, אי יכולת שימוש או תקלה. אין באמור בהסכם זה ו/או בהסכם הנלווה כדי לגרוע מהגבלות האחריות של הגורם המורשה מכל הסכמי התקשרות שלו עם הלקוח ו/או מהגבלות אחריות הקבועות ברשיונו ו/או בדין.


6.    שירותי החברה
א.    ללקוח תנתן רשות שימוש בשירותי החברה באמצעות המוצרים, שרת החברה, רשת אינטרנט סלולארית או קווית לפי העניין והיישום שעל הלקוח להתקינו במוצר.
ב.    ללקוח ידוע שלשם השימוש בשירותי החברה, עליו לדאוג, כי יהיו ברשותו המוצרים ותוכנות ההפעלה המתאימים לשם התחברות לשירותים והנאה מהם, ובאחריותו להתקינם ולחברם לפי העניין לתשתיות תקשורת מתאימות לשם גישה לרשת האינטרנט. כמו כן, לצורך ההנאה מהאתר על הלקוח להצטייד בציוד נוסף כגון: מחשבים, מסכים, מודמים, נתבים וכיוב', הכול בהתאם להנחיות החברה, כפי שתהינה מעת לעת.
ג.    באחריות הלקוח לדאוג לחבר על חשבונו את המוצרים לשירות תקשורת נתונים סלולארי מסוג דור שלישי (UMTS) או טוב ממנו או לפי העניין, ככל שהסכם זה אינו כולל באופן מפורש הזמנה מאת החברה של סים של מפעיל סלולארי לצריכת שירות תקשורת נתונים סלולארי. ככל שבכוונת הלקוח להשתמש בשירותים באמצעות מוצרים שאינם אלחוטיים, עליו להצטייד על חשבונו במוצרים קוויים מתאימים ולדאוג על חשבונו לאספקת שירות תקשורת נתונים נייח, בקצבים שלא יפחתו בערוץ העולה ובערוץ היורד, מזה שיומלץ עליו מעת לעת על ידי החברה. כל התחייבויות וההוצאות הכרוכות בקבלת שירות תקשורת הנתונים בכלל זה קבלת כרטיס סים מתאים הן באחריותו הבלעדית של הלקוח, ככל שלא הוזמנו מפורשות מאת החברה באמצעות מסמך התקשרות נוסף.
ד.    ללקוח ידוע, כי ישומים אחרים ו/או שינויים בהגדרות המוצר עלולים לפגוע ברשות השימוש.
ה.    ככל שלא הוסכם בין הצדדים במסמך התקשרות נוסף על רכישה או רשות שימוש במוצרים, הרי באחריות הלקוח הבלעדית ועל חשבונו, לרכוש המוצרים.
ו.    אי עמידה מצד הלקוח בהנחיות החברה ובהוראות הסכם זה כאמור לעיל, לא ישמש עילה ביד הלקוח לשם אי ביצוע התשלומים לחברה בגין רשות השימוש בשירותיה.
ז.    בהתאם להתקדמות הטכנולוגית הנוגעת לשירותים, החברה רשאית מעת לעת לשנות את הרכב ותנאי השירותים ומאפייניהם לרבות שינוי היישום, ובכלל זה רשאית החברה בהודעה מראש לבטל סוג שירות הניתן על ידה באמצעות הודעה מראש ללקוח. הלקוח לוקח בחשבון, כי בעקבות שינויים אלו יהא עליו באחריותו ועל חשבונו להצטייד בציוד אחר  או בתוכנות אחרות ולהתחבר לתשתיות תקשורת אחרות על מנת להנות משירותי החברה. שינוי זה לא יחול במהלך התקופה המינימלית שהלקוח התחייב להיות מנוי על שירותי החברה, ככל שהתחייב לכך.  
ח.    החברה לא תהא אחראית לכל שיבוש, העדר כיסוי וכיוב' נושאים הכרוכים בקיום התקשורת בין המוצרים לשרת החברה, והעדר קיומה של תקשורת תקינה מסוג זה לא יהווה עילה לאי ביצוע התשלומים בגין רשות השימוש בשירותי החברה.
ט.    החברה תדאג לפעולתו התקינה של שרת החברה. ללקוח ידוע והוא מסכים, כי במסגרת פעולות לשדרוג השרת, הרחבתו או תחזוקתו, רשאית החברה להגביל או לנתק את שירותי החברה באופן זמני לשם ביצוע פעולות אלו. החברה אינה מתחייבת, כי הגישה לשירותי החברה תתקיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, וככל שתתקיים אין החברה מבטיחה את איכותה.
י.    ללקוח ידוע, כי שירותים טכנולוגים מטיבם צפויים לשיבושים ותקלות; החברה תעשה מאמצים סבירים לבצע כל תיקון הנדרש לשם פעולתו התקינה של שרת החברה בהקדם האפשרי. 
יא.    הלקוח מתחייב לעדכן מעת לעת את היישום המותקן במוצרים בהתאם להנחיות החברה.
יב.    כל מרכיבי שירותי החברה הם של החברה בלבד. תשלום אחד או יותר של דמי השימוש לא יקנה ללקוח כל זכות במרכיבים או בתשתיות החברה או ברישיונותיה או ברישיונות ספקיה, או בכל נכס מוחשי או רוחני שבקניין החברה או ספקיה, למעט רשות השימוש כמפורט בהסכם.
יג.    שירותי החברה מיועדים לשימוש אישי ואנושי של הלקוח והפועלים מטעמו. אין השירותים מיועדים להוות חלק מתוך יישום אחר או מערכת אחרת, ואין לעשות בהם שימוש מסוג זה ללא אישור מפורש ובכתב של החברה. הלקוח לא יאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאחר. הלקוח ישמור בסוד את אמצעי הגישה לשירותי החברה אשר יינתנו לו ע״י החברה, לא יעביר מידע זה לצד ג' כלשהו בלא קבלת רשות בכתב מאת החברה וישנה את סיסמאותיו, ככל שניתנו לו, מפעם לפעם, באופן שלא יתאפשר לצד ג' כלשהו שימוש בלתי מורשה בשירותים.
יד.    השימוש בשירותים נועדו לשימוש הוגן, סביר ובתום לב. החברה תהיה רשאית להפסיק את השירותים ו/או להגביל את השירותים לציוד העושה שימוש לא הוגן ו/או לא סביר ו/או כל שימוש אסור אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
טו.    החברה תהיה רשאית לשנות, להוסיף או להחליף את מספרי החיוג, מספרי המנוי, כינויים או  קודים שונים שנקבעו ביחס ללקוח - וללקוח לא תהא כל זכות ביחס לאלו.
טז.    במסגרת שימושו של הלקוח  בשירותי החברה, מתחייב הלקוח כדלקמן:
4)    כי לא ישתמש לא ישנה את מספרי הקודים והכינויים שהוקצו על ידי החברה ככל שהוקצו, וכי לא יאפשר לאחר לעשות בהם שימוש ללא קבלת רשות בכתב מאת החברה.
5)    כי לא יפעל בכל דרך העלולה להפריע לפעילות התקינה של שירותי החברה. 
6)    כי לא יעשה שימוש ולא יאפשר לאחר לעשות שימוש בשירותי החברה לשם פעולה שאינה כדין ו/או פעולה העולה כדי עוולה ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני של החברה ו/או של כל צד שלישי אחר ו/או פעולה הפוגעת בפרטיותו של אחר על פי כל דין.
7)    ינהג בתום לב ובדרך מקובלת, ימנע מכל הטרדה של האחר, ייעשה שימוש הוגן ולא יעשה או יפעל בכל דרך  המהווה או העשויה להיחשב כשימוש לרעה.
8)    ימנע מלהעביר כל מסר באמצעות שירותי החברה שתוכנו מאיים, נגוע בלשון הרע או בדיבה, גס או האסור על-פי כל דין או היוצר עילה לתביעה פלילית או אזרחית.
יז.    הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא יודע שחלק מהשירותים על פי הסכם זה ניתן על ידי החברה מכוח מכוח חוזים/רישיונות שימוש של החברה עם ספקי מידע ועם ספקי שירות, והוא מתחייב להתאים עצמו לפעול בהתאם לחוזים/רישיונות אלה, כפי שיהיו מעת לעת.
יח.    החברה תספק תמיכה טכנית ללקוח אך ורק כאשר התקלה חלה בשירות הניתן על ידה ובשליטתה הישירה ואינה נובעת מצדדים שלישיים שהיא אינה פועלת על פי הרשאתם.
יט.    החברה רשאית לדרוש תשלום בגין תמיכה טכנית ללקוחות אשר לא התחייבו לתשלומים קבועים בגין שירותי החברה.


7.    הפסקת רשות השימוש בשירותי החברה
א.    הלקוח רשאי לבקש בכתב מהחברה או  מהגורם המורשה (במקרה בו ההסכם הנלווה הוא עם גורם מורשה) את הפסקת רשות השימוש בשירותי החברה ביחס למוצרים שברשותו. רשות השימוש תופסק תוך שלושה ימי עבודה מיום שהתקבלה בקשת הניתוק. הפסקת רשות השימוש אין בה כדי לגרוע מכל תשלום המגיע מאת הלקוח, או לגרוע מחובתו לשלם את כל התשלומים הנדרשים במקרה של מסלול התחייבות או כדי להוות עילה להחזר תשלום, אף אם תקופת רשות השימוש בשירותי החברה היתה קצרה מהמצופה. ביטול של רשות השימוש בחלק מהשירותים לא יהווה עילה להפחתת התעריפים או להחזר כספים. 
ב.    הפסקת שירותי רשת אינטרנט הסלולארי או הנייח שבאמצעותם מתחבר הלקוח אל שרת החברה, אף אם החברה מודעת להפסקה זו, אינם מהווים הפסקה של רשות השימוש בשירותי החברה, ואלו ימשיכו לעמוד לרשות הלקוח, אלא אם הלקוח יודע בנפרד על הפסקת רשות השימוש בשירותי החברה, כמפורט בסעיף 4 (א) שלעיל.
ג.    מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970, החברה רשאית בהודעה מראש או באופן מיידי לפי שיקול דעתה להפסיק את מתן רשות השימוש בשירותי החברה כולם או חלקם לפי שיקול דעתה, לבטל כל הנחה או הטבה, שניתנה ללקוח ולדרוש אותה או את שווייה הכספי בחזרה, זאת בנוסף ומבלי לפגוע בזכויות ובסעדים הנתונים לחברה על-פי ההסכם וכל דין, אם התקיים אחד מאלה: 
1)    הלקוח הפר באופן יסודי הסכם זה. הפרה יסודית תחשב גם כל הפרה של אחד התנאים הבאים: 4, 6, 8, 9, 14, 16 ו -17  ושל כל תנאי אחר שהופר ולא תוקנה הפרתו לאחר שניתנה ללקוח ארכה מאת החברה בת 15 ימים לתקנו.
2)    הלקוח לא שילם במועד את מלוא התשלומים לפי ההסכם.
3)    הלקוח פשט רגל או מונה לו כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד ו/או ניתן לגביו צו לעיכוב הליכים, ו/או מפרק זמני או קבוע, או ניתנה לגביו התראה לפני פשיטת רגל, או הוגשה בקשה לאחד מהעניינים שלעיל שלא הוסרה תוך 30 ימים.
4)    הלקוח הפעיל את המוצרים או השתמש בשירותים בניגוד לכל דין.
5)    התעורר חשש סביר למעשה הונאה באמצעות שירותי החברה.
ד.    החברה רשאית להפסיק את רשות השימוש בשירותיה, אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה או בעתות חירום לאומי או מסיבות ביטחון לאומי או אם החברה קיבלה הודעה, בצירוף אישור או תעודה, כי הלקוח נפטר; ואם היה הלקוח תאגיד - כי חדל להתקיים.
ה.    אין בניתוק, הפסקה או הגבלה כאמור, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם לחברה, נוסף לחוב עצמו, גם ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גבייה כמפורט בהסכם זה. 
ו.    החברה רשאית להפסיק את כל אחד משירותיה לרבות את כולם בהודעה בת 90 יום מראש, אלא אם נתנה ללקוח התחייבות בכתב לאספקת השירות לתקופה מינימלית מסויימת וזאת עד לתום תקופה זו. הלקוח לא יבוא בכל טענה כלפי החברה בגין הפסקתם של השירותים לרבות דרישה לקבלת החזר בגין הציוד שרכש לצורך שימוש בשירותי החברה. 


8.    תשלומים 
א.    תמורת שירותי החברה והמוצרים ישלם הלקוח לחברה תשלומים בהתאם למפורט בתוכנית השירותים והתעריפים שבחלק הראשי, היכולה לכלול: תשלומים חד פעמיים ותשלומים עיתיים בין היתר ביחס להקמת היישום והתאמתו ללקוח, ואשר עשויים להיות מוגבלים למספר המשתמשים מטעם הלקוח בשירותים (להלן "דמי השימוש").
דמי השימוש העיתיים יהיו בעבור תקופות החיוב שייקבעו על-ידי החברה מדי פעם לפעם ולפי הסכומים והתנאים העדכניים במחירון החברה בעת החיוב ובהתאם לתכנית השירותים והתעריפים. דמי השימוש העיתיים עשויים להיות מורכבים מדמי שימוש המשתנים לפי מידת השימוש של הלקוח בשירותי החברה ומדמי שימוש קבועים.
ב.    החברה תהיה רשאית בהודעה מראש ללקוח לעדכן מעת לעת, ועפ"י שיקול דעתה, את התעריפים שבתוכנית השירותים והתעריפים, לרבות עדכון של תעריפי שירותים הניתנים ללא תשלום. ככל שהלקוח מצוי בתקופת התחייבות לגבי שירות משירותי החברה, אזי תהא החברה זכאית להעלות את מחיר השירותים שבמסגרת ההתחייבות בשיעור שלא יעלה על עליית מדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע בתאריך הצעת מחיר זו, ובנוסף, תהא זכאית להעלות באופן ריאלי מחיר שירותים אלו בסך שלא יעלה על 5% לשנה או חלקה מתאריך חתימת ההסכם זה. ככל שהתשלומים משולמים לגורם המורשה, יחוייב הלקוח במסגרת חיובים אלו גם בעדכוני התעריפים כאמור.
ג.     אם יוטלו תשלומי חובה חדשים (מס, היטל, אגרה וכיוב') או ישתנו שיעורי תשלומי החובה בגין שירותי החברה, אפילו יוטלו על החברה, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בעבורם.
ד.    לקוחות אשר שירותי החברה מסופקים להם במסגרת התקשרותם עם גורם מורשה, מחוייבים בתשלום לגורם המורשה בהתאם לתוכנית התעריפים. מובהר כי גם במקרה זה, האחריות על השירות הינה על החברה.  
ה.    למען הסר ספק מובהר בזאת כי חובות התשלום של הלקוח הן למלוא דמי-השימוש בגין כל תקופת החיוב, לרבות בגין תקופות בהן חלו הפסקות ו/או שיבושים בשירותי החברה.
ו.    דמי השימוש הם לתשלום עד למועד הנקוב בחשבוניות שתומצאנה ללקוח.
ז.    דמי השימוש הנקובים בחבילה מתייחסים אך ורק לשירותים הנכללים בה ובהיקף והתנאים המפורטים בה. כל שירות נוסף, הרחבה, תוספת, שינוי, שיפור, עדכון, ישאו תשלום נוסף מצידו של הלקוח בהתאם למחירון החברה או לפי הסכמה שתועדה בכתב או בכל אמצעי חיצוני ואמין אחר בין הלקוח לבין נציגות מוסמכת של החברה או אמצעי דיגיטלי מוסמך מטעמה.
ח.    כל הטבה או זכאות לשירותי תקשורת ככל שכלולה בתוכנית התעריפים והשירותים, היא לניצול במסגרת התקופה הנקובה בתוכנית. אי ניצול מלא במסגרת אותה תקופה לא יצבר ולא יקנה זכאות להחזר מכל סוג. 
ט.    אין כפל מבצעים או הטבות. במקרה בו במסגרת ההתקשרות ניתנה ללקוח  הטבה כלשהי (הטבה כולל גם זיכויים, החזרים וכו'),  ההטבה מותנית בתשלום חודשי מינימלי בגובה התשלום החודשי המלא בגין כל השירותים אותם הזמנת במסגרת ההתקשרות. בחודש בו לא יפרע הלקוח  את התשלום המינמלי במלואו, לא יהיה זכאי להטבה כאמור. במקרה בו  ההטבות ניתנות למספר מוגבל של מחזורי חיוב, במניין מחזורים אלו  יבואו מחזור החיוב הראשון  גם אם איננו מלא ו/או מחזורי חיוב בהם ניתנו הטבות חלקיות מכל סיבה שהיא,
י.    חישוב צריכה של שירותים המסופקים על ידי ספק אחר הוא בהתאם למנייה המתבצעת על ידי אותו ספק.


9.    תנאי תשלום
א.    הלקוח ישלם לחברה באמצעות אמצעי התשלום שניתן לחברה או באמצעי התשלום שניתן לגורם המורשה, לפי העניין, את דמי השימוש וכל יתר התשלומים להם היא זכאית על-פי ההסכם, במועדים ולפי הסכומים הנקובים כפי שיהיו מפורטים בחשבוניות שיומצאו לו על-ידי החברה או הגורם המורשה, לפי העניין, אחת לתקופה. 
ב.    כל תשלום שלא נקבע מועדו בהסכם זה הינו לתשלום מיידי.
ג.    החברה או הגורם המורשה, לפי העניין, רשאים לדרוש מאת הלקוח בטוחות ופיקדונות כגון: שטר חוב, ערבות בנקאית או שובר כרטיס חיוב, לשם הבטחת תשלומיו ו/או כתנאי למתן שירותי החברה כולם או חלקם.
ד.    כל תשלום שלא ייפרע במלואו ובמועדו, ייזכה את החברה לעניין דמי השימוש בשירותי החברה בריבית פיגורים והפרשי הצמדה בשיעורים המרביים האפשריים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961 ובהוצאות הגבייה של החברה, כמפורט במחירון החברה.
ה.    ככל שהלקוח לא התקשר באמצעות גורם מורשה, החברה רשאית לחייב את הלקוח, לפי שיקול דעתה, לשלם את תשלומיו המגיעים לחברה לפי הסכם זה באמצעות הוראת קבע, למוסדות הבנקאיים המאושרים על-ידי החברה, שם מצוי חשבון הלקוח, לפי הנוסח שיוכן על-ידי החברה או באמצעות הרשאה לחברת כרטיסי החיוב לה הסכם עם הלקוח, לפי הנוסח שיוכן על-ידי החברה לחיוב חשבון הבנק של הלקוח באמצעות כרטיס החיוב.
ו.    הלקוח נותן הסכמתו לכך, כי במקרה בו תמצא החברה, כי חויב ביתר, תשיב לו החברה את סכום החיוב האמור באמצעות זיכוי חשבונו . באמצעות אמצעי התשלום שניתן לגורם המורשה.
ז.    הגורם המחייב רשאי לנקוט בכל ההליכים הנדרשים לשם גביית התשלום על ידו, ובמסגרת כך יהיה רשאי לראות את החיוב של הלקוח כחוב לגורם המחייב.
ח.    הלקוח מסכים כי הגורם המורשה  יהא  רשאי לגבות כל תשלום אשר לא שולם לגורם המורשה במועדו ובמלואו, לרבות באמצעות נקיטה באמצעים משפטיים והליכי הוצאה לפועל. 
ט.    על הלקוח להחזיק אמצעי תשלום תקף אצל הגורם המורשה, ככל שהתקשר עימו. 
י.    בכל מקרה שהלקוח ביטל את אמצעי התשלום ולא הודיע לחברה על הפסקת רשות השימוש בשירותי החברה, ימשיך הלקוח להיות מחוייב על ידי החברה ו/או הגורם המורשה  ובאחריותו להסדיר קיומם של אמצעי תשלום. 
יא.    ניתנת בזאת הסכמת הלקוח כי הגורם המורשה יגבה  את כל התשלומים להם התחייב הלקוח על פי הסכמי ההתקשרות שלו עם הגורם המורשה, ולהמציא לו חשבונית מס. 
יב.    מובהר ללקוח, כי חיובי הלקוח כלפי החברה הם חיובים עצמאיים, והלקוח אינו רשאי לקזז מהם, או לעכבם או להמנע מהם בשל כל עילה הנוגעת ליחסיו עם הגורם המורשה.


10.    מסירת המוצרים והתקנה
א.    סעיף זה חל רק על הזמנות של מוצרים שבוצעו אל מול החברה ולא על הזמנות מוצרים דרך הגורם המחייב.
ב.    ככל שהחברה תספק ללקוח ממשקים מרחוק לשם התקנה ושימוש ביישום, באחריות הלקוח לבצע את ההתקנה בעצמו ולהתחבר לשירותים.
ג.    ללקוח ידוע, כי השימוש בשירותים כרוך בהזנת המידע. תהא זו אחריותו הבלעדית של הלקוח להזין המידע הנדון. אי הזנת המידע לא תהווה עילה לשם אי תשלום התמורה בגין השירותים או בגין דחיית ביצועו.
ד.    ככל שעל פי הסכם זה הוזמנו מוצרים או התקנתם לרבות התקנת ישומים, הדבר יהא במקום המפורט בהסכם.
ה.    המועד שבו יעמדו המוצרים למסירה או תבוצע ההתקנה הוא משוער ויהיה כמפורט בהסכם, אולם החברה רשאית לדחותו ככל שהלקוח טרם הסדיר את מלוא התשלומים, הביטחונות, ויתר התנאים הנדרשים לשם  מסירת המוצרים או ההתקנה  או לבטל הדבר אם הלקוח לא קיים חיוב מחיוביו על-פי ההסכם.
ו.    מוסכם בזה במפורש, כי עם מתן הודעה ללקוח בכתב או בעל-פה על-כך שהמוצרים עומדים לרשותו, ישלם ו/או יסדיר מיד את מלוא יתרת התשלומים המגיעים ממנו עד למועד מסירת המוצרים על-פי ההסכם, לרבות את סכומי המע"מ שבגינם, וכל זאת אף במקרה שהמוצרים נשלחו ללקוח ומסירתם לא התאפשרה מסיבות שאינן תלויות בחברה.
ז.    בכל מקרה בו יחולו עיכובים במסירת המוצרים או ההתקנה כתוצאה מכל גורם אחר שאינו בשליטת החברה, לא תחול על החברה כל אחריות בקשר לעיכוב והמועד יידחה בהתאמה
ח.    אם סוכם עם הלקוח, כי המוצרים יישלחו לכתובת שימסור הלקוח, ומסירת המוצרים לא התאפשרה מסיבות שאינן תלויות בחברה, יהיה על הלקוח לטול המכשירים ממשרדי של החברה.
ט.    אם ניתנה הודעה ללקוח כי המוצרים עומדים לרשותו והוא לא נטלם בתוך 15 ימים מתאריך מתן ההודעה, תהיה החברה זכאית לחייב את הלקוח בהוצאות איחסון, בשיעור של 0.4% לחודש ממחיר רכישתם העדכני במזומן של המוצרים כפי שיהיה נקוב אותה עת במחירון החברה ולכל סעד הנתון לה על-פי ההסכם וכל דין; עברו 30 ימים מיום ההודעה האמורה והלקוח לא נטל המוצרים והאבזרים, רשאית החברה בהודעה בכתב לבטל ההסכם עם הלקוח, ולחייבו בסך של 10% ממחיר רכישתם העדכני במזומן של המוצרים והאבזרים כפי שיהיה נקוב אותה עת במחירון החברה כפיצוי מוסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ופיצוי אחרים העומדים לזכות החברה לפי ההסכם והדין.
י.    אם יחולו שינויים בהתקנה ויידרשו אבזרים נוספים לשם ביצועה, ישלם הלקוח תוספת לפי מחירון החברה בגין שינויים אלה.


11.    התאמות    
א.    ככל שהלקוח הזמין במסגרת הסכם זה התאמות ביישום המותקן במוצר, ההתאמות יבוצעו בהתאם למפרט התאמות הכולל לוחות זמנים שיסוכם בכתב על ידי הצדדים ויחתם על ידם.
ב.    עמידת החברה בלוחות הזמנים מותנית באספקת ובקיום כל הנדרש מצידו של הלקוח.
ג.    בכל מקרה בו יחולו עיכובים כתוצאה מכל גורם אחר שאינו בשליטת החברה, לא תחול על החברה כל אחריות בקשר לעיכוב ומועד המסירה יידחה בהתאמה.
ד.    ללקוח לא יהיו כל זכויות בהתאמות למעט אפשרויות השימוש לפי הסכם זה. זכויות הקניין בכל ההתאמות יהיה של החברה בלבד, והיא תהא רשאית לאפשר את הגישה וההנאה מהתאמות אלו לכל לקוחותיה, למעט ביצירות המוגנות שהלקוח מסר לחברה כאמור בסעיף קטן ה' שלהלן.
ה.    ככל שהלקוח מסר לחברה יצירות מוגנות על מנת שישלבן בעיצוב היישום המותאם לשימוש הלקוח, הרי הלקוח מצהיר בזאת, כי החברה רשאית כלפי כל צד ג' לשלב יצירות אלו ביישום המותאם ללקוח, וכי הינו אחראי לשפות את החברה בגין כל נזק, תשלום, הוצאה או תביעה שיחולו על החברה כתוצאה משילוב היצירות ביישום.  


12.    אחריות ושירותי התיקונים של המוצרים
א.    סעיף זה חל על הזמנת מוצרים מהחברה בלבד ולא מהגורם המורשה  או אחר. 
ב.    החברה אחראית לתיקון המוצרים שנרכשו ממנה אשר יתגלו כלקויים בהשוואה למפרטי המוצרים, ואשר סיבת הלקויים היא בעבודה ו/או בחומרים המהווים חלק מהמוצר, (להלן – "האחריות").
ג.    תקופת האחריות למוצרים חדשים הינה 12 חודשים ממועד העמדת המוצרים לרשות הלקוח, אלא אם סוכם אחרת ובכתב בין הצדדים.
ד.    תקופת האחריות למוצרים משומשים ו/או למצברים וסוללות נטענות, הינה 6 חודשים ממועד העמדת המוצרים לרשות הלקוח.
ה.    תקופת האחריות לנרתיקים ואביזרי נשיאה הינה משך הבדיקה במעמד המסירה של המוצרים.
ו.    תקופת האחריות לא תוארך עקב בדיקות, תיקונים או החלפות.
ז.    אחריות החברה היא כלפי הקונה המקורי בלבד.
ח.    החברה רשאית במקום לתקן את המוצר להחליפו במוצר מחודש או חדש תקינים לפי שיקול דעתה.
ט.    בכל מקרה אחריות החברה כמפורט לעיל לא תחול במקרים הבאים:
1.    מוצרים אשר הותקנו ו/או תוקנו  על ידי כל גורם אחר ללא אישור מראש ובכתב של החברה ו/או מי שהורשה לכך על ידה בכתב. 
2.    מוצרים אשר נגרמו להם נזקים הנובעים משימוש בניגוד להוראות השימוש במוצרים.
3.    מוצרים אשר נגרמו להם נזקים בשל שימוש לא סביר או בכוונה או בשל חיבור למוצר שלא סופק על ידי החברה. 
4.    מוצרים אשר נגרמו להם נזקי קורוזיה, שבר, נזקי מלחמה/פעולות עויינות/פגעי טבע/קרינה.
5.    נזקים הנובעים מאובדן מידע שאוכסן על המוצר על ידי הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.
6.    נזקים הנובעים מתוכנות שהותקנו על המוצר ו/או אובדן תוכנות כאמור.
7.    נזקים הנובעים בחוסר קליטה ו/או חוסר תקשורת ו/או בעיות התקשרות לרשת ו/או כל נזק הקשור לספק תקשורת ו
8.    נזקים הנגרמים מחריגות מתח חשמלי, לרבות פגיעת ברק, נפילות מתח ברשת החשמל וכד'.
9.    אין על המוצר תווית זיהוי קריאה.
10.    נעילת מכשיר שאינה ניתנת להסרה באמצעות הכלים הסטנדרטים של יצרן הציוד שנמסרו לחברה לצרכי שירותי תחזוקה.
י.    הוצאות הבדיקה ו/או התיקונים במקרה בו תנאי האחריות אינם חלים על המוצר יהיו על חשבונו של הלקוח והוא מתחייב לשלמם לחברה מיד עם דרישתה. 
יא.    כל תיקון על פי סעיף זה יתבצע במעבדות החברה או של מי מטעמה, ועל הלקוח למסור את המוצרים לנקודות השירות שיקבעו על ידי החברה.
יב.    האחריות תתבטל בקרות אחד מהאירועים הבאים:
1.    בוצעו תיקונים או טיפולים במוצר או שינויים שלא על ידי החברה או גוף אחר שהוסמך על ידי החברה לצורך כך.
2.    הלקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי החברה.
3.    הלקוח העביר את המוצרים לאחר ללא הסכמת החברה.
יג.    החברה תהיה רשאית  להעמיד לרשות הלקוח שירותי תיקונים למוצרים, בתנאים ובמחירים אשר יהיו אצלה בתוקף אותה עת ולתקופה שתקבע  החברה. להלן תנאי שירותי התיקונים, אשר החברה רשאית לשנותם בהודעה מראש ללקוח.
יד.    "שירות תיקונים בסיסי" – שירות תיקונים שיהיה רלוונטי לאחר תקופת האחריות. פירושו הארכת  מכלול התחייבויות החברה לתיקון המוצרים במסגרת האחריות דלעיל לתקופה נוספת. ההרחבה אינה חלה על סוללות, כרטיס סים, כרטיס זכרון, מטען ואביזרים נלווים.
טו.    "שירות תיקונים מורחב" – פירושו הרחבת מכלול התחייבויות החברה לתיקון המוצרים במסגרת האחריות דלעיל לתקופה נוספת בתוספת: תיקונים מכאניים, החלפת מסך שבור, וקבלת מוצר חלופי דומה חדש או מחודש במקרה של נזק פיסי שאינו בר תיקון ושאינו מאפשר שימוש סביר במוצר או במקרה של אובדן או של גניבת המכשיר, שארעו בתחומי מדינת ישראל, ובכפוף לתנאים הבאים:
1.    החלפת מסך שבור וקבלת מוצר חלופי כרוכים בתשלום השתתפות בהתאם למחירון החברה באותה עת.
2.    במקרה של קבלת מוצר חלופי המוצר המקורי יועבר לחזרת וקניין החברה.
3.    במקרה של גניבה או אובדן על הלקוח להודיע על נסיבות העניין למשטרה ככל שתורה על כך החברה כתנאי לקבלת המוצר החלופי.
4.    אין החברה אחראית לתשלום כל פיצוי בגין אירוע של נזק שאינו בר תיקון/אובדן/גניבה.
5.    ההרחבה אינה חלה על סוללות, כרטיס סים, כרטיס זכרון, מטען ואביזרים נלווים.
טז.    מעת הזמנת שירותי התיקונים על ידי הלקוחות הם ימשכו עד אשר הלקוח או החברה יודיעו על הפסקתם.
יז.    הסייגים החלים על האחריות יחולו בשינויים המחוייבים על שירותי התיקונים.


13.    הגבלת אחריות
א.    השירותים ניתנים ללקוח על בסיס ״As Is״ ומוגבלת לאמור בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם – 1980. ברור ללקוח, כי החברה אינה נותנת כל מצג מפורש או משתמע באשר להתאמת השירותים לשימוש מסוים.
ב.    החברה אינה אחראית לזמינות המידע, תכנים ו/או התוכניות שהחברה מאפשרת שימוש בהם במסגרת השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות הנתונים ולדיוקם, לאיכות המידע, לליקוי בדרך העברת המידע או בתוכנו, לאי התאמת הנתונים המתקבלים אצל הלקוח לאלו שנקלטו במערכות החברה. החברה לא תישא בכל נזק/ אובדן/הוצאה ישירים ו/או עקיפים שיגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל. ככל שהשירותים נגבים על ידי גורם מחייב, כאמור, מובהר כי לגורם המורשה  אין כל אחריות בגין השירותים.
ג.    הלקוח מסכים ומודע לכך שרשתות התקשורת לרבות הרשת של מפעיל הסים הסלולארי, אינן בשליטת החברה, וכי שהשירותים מעצם טבעם נתונים להפסקות ו/או הפרעות, וכי החברה אינה מתחייבת לספק השירותים (לרבות גישה לאינטרנט ולמידע) באופן רציף וללא כל הפרעות,
ד.    הצדדים מסכימים, כי ביחסים בינהם תחול  החסינות הקבועה בסעיפים 40-41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשנ״ב - 1982 (״החוק״), אף אם זו אינה חלה על החברה על פי הוראות חוק אלו.
ה.    מובהר בזאת, כי החברה לא תשא בנזקים אשר עלולים להיגרם ללקוח עקב החיבור למערכות החברה ו/או עקב השימוש ו/או חוסר האפשרות לעשות שימוש בשירותים אשר מספקת החברה או שיבוש בהם, וזאת על אף כל הודעה מוקדמת או התראה מאת הלקוח על אפשרות לגרימת נזקים. האמור לעיל חל על כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו עקב ההתקשרות של הלקוח עם החברה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק ישיר או עקיף, פגיעה גופנית, אובדן הכנסות בעסקי הלקוח, הפסקת עסקי הלקוח, אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי.
ו.    בכל מקרה, חבותה היחידה של החברה, בין על-פי דיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולם בפועל עבור השירותים המסופקים על ידה על-פי הסכם זה בתקופה של ששת החודשים שקדמו ליצירת החבות או לסכום של 5000  ₪, הנמוך שביניהם. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של הלקוח על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980.
ז.    מובהר בזאת כי השירותים תלויים בצדדים שלישיים (כגון: רשת האינטרנט, מפעיל סלולארי וספקי מידע ושירות נוספים), והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים אלה ולא תישא בכל נזק / אובדן / הוצאה שיגרמו בשל כך. 
ח.    מובהר בזאת, כי החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתעשייה ביחס למידע האגור במערכותיה, אולם החברה אינה אחראית לנזק/אובדן/הוצאה שיגרמו עקב עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים לתוכנות, מערכות וציוד החברה או של הלקוח.
ט.    החברה אינה אחראית למידע של הלקוח שאוכסן על ידי הלקוח במערכותיה לרבות למסרים המועברים על ידו או אליו באמצעות השירותים, ואינה אחראית לכל אובדן/הוצאה/נזק שיגרמו למידע הנ"ל או בהקשר אליו.
י.    מובהר כי ככל שהתשלומים בגין שירותים נגבים על ידי גורם מחייב כאמור, אין לגורם המורשה כל אחריות בגין השירותים, והאחריות המלאה היא של החברה, בכפוף להגנות המפורטות לעיל. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי במקרה של קיום גורם מחייב יחולו כל סעיפי הגבלת האחריות גם על הגורם המורשה, וזאת מבלי לגרוע מהעדר אחריותו של הגורם המורשה.


14.    קניין רוחני
א.    כל זכויות הקניין הרוחני בשירותי החברה, ביישום לרבות בהתאמות שבוצעו על ידי החברה לטובת הלקוח, למעט ביצירות שהלקוח מסר לחברה לשם שילובן ביישום המותאם למענו, הינן רכושם הבלעדי של החברה, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים ומידע עסקי, לרבות במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלת השירותים, לרבות האלגוריתמים, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן ולעיל: "הקניין הרוחני").
ב.    הלקוח מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של היישום, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידו ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.
ג.    כמו כן ידוע ללקוח כי רשות השימוש שניתנת לו ביישום היא אישית, לצרכי רשות השימוש בשירותי החברה, וכי עם תום תקופת רשות השימוש, עליו יהא להסירו מכל ציוד בו הותקן, ולא לעשות בו כל שימוש, וכך אף על הלקוח עם סיום תקופת רשות השימוש להמנע לגשת לכל אתר אינטרנט שהחברה נתנה ללקוח גישה אליו על מנת להנות משירותיה.
ד.    התחייבויות הלקוח בסעיף זה תישארנה בתוקף בכל עת.


15.    פרטיות
א.    החברה רשאית לאסוף, לתעד, לאגור ולעשות שימוש בכל פרט אודות הלקוח והמשתמשים בשירותיו ובכלל כך חיוביו הכספיים, נתוני מיקום מסוג GPS ואחרים, דפוסי שימוש בשירותי החברה והשימושים הנעשים בשירותיה, בין שהמידע הגיע לידיה מהלקוח ו/או המשתמש ובין מכל מקור אחר (להלן: “מידע"). 
ב.    החברה רשאית להשתמש במידע, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים הפועלים מטעמה לשם ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים, לשם פיתוח שירותים, פירסום, שיווק, ו/או מתן הצעות שונות שלא בהכרח ביחס לשירותי החברה ללקוח ו/או למשתמשים בשירותי החברה,.
ג.    החברה רשאית למסור ללא קבלת רשות מהלקוח או משתמשיו את המידע לרבות מידע המזהה את הלקוח לצדדים שלישיים כלשהם ובכלל זאת לגורם המורשה כאמור, ככל שהלקוח התקשר עימו, על מנת לעשות בו שימוש במקרים הבאים: לצרכי אספקת שירותי החברה, ניהולם, פיתוחם, הגנה על זכויותיה או זכויות מי שקשור בה, גביית כספים והפקת חשבונות. כמו כן ניתן בזאת אישור הלקוח לגורם המורשה  עימו התקשר לצורך ביצוע חיובים להעביר לחברה מידע לצורך שימושים אלו.
ד.    החברה רשאית לבצע פניה לבדה או במשותף עם צדדים שלישיים אל הלקוח ו/או אל המשתמש בשירותיה מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת שהחברה תמצא לנכון, בהצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות  לרבות באמצעות משלוח הודעות אל המוצר, כתובת המייל וכדומה.
ה.    הלקוח מסכים בזאת כי החברה תהיה רשאית לפרסם את כינויי משתמשי הלקוח והקודים הנוגעים אליהם ביחס לשירותי החברה במדריכים, שנועדו לעיון הציבור או לקוחות החברה, לרבות על-פי סווג מקצועי או בדרך אחרת לרבות באמצעות מוקד טלפוני, כל זאת אם לא ביקש אחרת הלקוח. בקשה מאוחרת של הלקוח תכובד לגבי פרסומים כאמור לאחר קבלת בקשתו.
ו.    למען הסר ספק יובהר כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויותיה של החברה לאסוף, להשתמש ו/או למסור מידע על פי כל דין, וכי הוראות פרק זה באות להוסיף על הוראות כל דין.
ז.    למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי למנוע מאת החברה להענות לכל הוראה מאת רשות מוסמכת למסור ולהעביר אליה מידע אודות הלקוח. 
ח.    הלקוח מתחייב ככל שהוא מזמין שירותים הכרוכים בקבלת  מידע אודות המשתמש הנוגע לפרטיות כגון: נתוני מיקום או הקלטת שיחות, כי הוא יודיע בכתב לכל המשתמשים האוחזים במוצרים המחוברים לשירות, כי המידע הנדון מועבר אל הלקוח ועשוי להשמר אצלו ו/או אצל החברה לטובת הלקוח, וכן יודיע למשתמש אודות האפשרויות הקיימות במוצר או ביישום היכולות לחסום או להפסיק את מסירת המידע, ככל שקיימות. כמו כן, הלקוח מתחייב שיפעל בהתאם לכל ההנחיות מטעם הרשות להגנת הפרטיות ולכל דין  בהקשר הנדון ויבצע את החובות החוקיות הרלוונטיות לעניין השגת המידע, העיון בו ושמירתו וכיוב' בתחום הגנת הפרטיות.


16.    מסלול התחייבות
א.    אם הלקוח התקשר עם החברה במסגרת מסלול התחייבות, שעיקרו התחייבות להיות לקוח פעיל במשך תקופת רשות שימוש מינימלית ביחס לשירותים שהוזמנו לעניין כמות מוצרים מסויימת, מתחייב הלקוח לשלם במשך תקופת רשות השימוש המינימלית המפורטת בהסכם את דמי השימוש בגין רשות השימוש בשירותים. ככל שיבקש הלקוח במהלך תקופה זו לנתק את המוצרים משירותי החברה, או לעבור לחבילת שירותים ותעריפים אחרת, יהיה עליו לשלם את סך כל התשלומים שאמורים היו להיות משולמים בהתאם לתוכנית השירותים והתעריפים עד  תום תקופת רשות השימוש המינימלית, (להלן- דמי היציאה). ככל שהגבייה נעשית על ידי גורם מחייב, יהיה רשאי הגורם המורשה לחייב את הלקוח בתשלומים אלו.
ב.    כל עוד לא הסתיימה תקופת רשות השימוש המינימלית ללא הפרת הסכם זה מצד הלקוח, החברה (או הגורם המורשה  לפי העניין) תהא זכאית לתשלום דמי היציאה בכל מקרה שהפר הלקוח את התחייבויותיו כלפי החברה, וזאת כפיצוי מוסכם בנוסף לכל סעד ופיצוי לו זכאית החברה על-פי כל דין, חוק או הסכם.
ג.    החברה תהיה רשאית לגבות את תשלום סכום דמי היציאה בסעיף זה אף באמצעות אמצעי התשלום שבין הלקוח לחברה לעניין דמי השימוש (ואם הגבייה נעשית על ידי גורם מחייב  החיוב על ידי הגורם המורשה) כגון: הוראת הקבע הבנקאית או הוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי, וזאת בלא צורך במתן הודעה מוקדמת עם התרחשות אחד מהאירועים המזכים את החברה בקבלת התשלום. במידה שלא ניתן יהיה לגבות את התשלום באמצעות אותם אמצעי תשלום, נותן הלקוח בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת לחייבו בתשלום הנדון באמצעות כרטיס האשראי, שבאמצעותו בוצעו בשם הלקוח תשלומים כלשהם לחברה, וגם זאת בלא צורך במתן הודעה מוקדמת.
ד.    תנאי הסכם זה ימשיכו לחול גם לאחר סיומה של תקופת רשות השימוש המינימלית.
ה.    יובהר, כי סיומה של תקופת רשות השימוש המינימלית, אין בה בכדי להפחית את דמי השימוש המופיעים בתוכנית השירותים והתעריפים בה היה מנוי הלקוח.


17.    בטחונות
א.    טרם מסירת המוצרים שהוזמנו מאת החברה וכתנאי למסירתם החברה רשאית לדרוש מהלקוח להפקיד בידיה שטר-חוב הערוך בנוסח שייקבע על-ידה על ובסכום שהיא תקבע, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, וחתום על ידי הלקוח וערבים להנחת דעתה של החברה. הלקוח מעניק באופן בלתי חוזר לחברה את הסמכות רשות בלתי חוזרת למלא את זמן הפירעון של השטר.
ב.    שטר החוב ישמש כביטחון להבטחת קיום הוראות הסכם זה על-ידי הלקוח, והחברה זכאית רשאית לממש את השטר כולו או מקצתו בגין כל חוב, תשלום, הוצאה, נזק שיגרמו לה כתוצאה ממעשיו או מחדליו של הלקוח או מי מטעמו או כתוצאה מהפרת ההסכם על-ידי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מאפשרות החברה לדרוש מאת הלקוח את מלוא הנזקים ו/או ההוצאות ו/או התשלומים המגיעים לה מאת הלקוח לפי הדין והסכם זה.
ג.    השטר יוחזר ללקוח לאחר 45 ימים מתום הסכם זה, לאחר שבדקה החברה ומצאה, כי עמד הלקוח בכל התחייבויותיו כלפיה.
ד.    החברה רשאית בכל זמן לסחר השטר לכל צד שלישי שהוא לרבות למוסד פיננסי או בנקאי בלא צורך בקבלת אישור הלקוח לכך, בכפוף לכך שהשטר ימומש, רק אם קמה עילה למימושו לפי הסכם זה.


18.    הוראות כלליות
א.    החברה רשאית להסב את כל או חלק מזכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה לכל צד שלישי שהוא ללא אישור הלקוח לכך, וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא רשאית החברה להסב רק חלק או כל זכויותיה לקבלת כספים מאת הלקוח לפי הסכם זה. 
ב.    הלקוח אינו רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ללא אישור מפורש ובכתב של החברה.
ג.    הסכם זה מכיל מבטא וממצה את כל המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו, ולא ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה כאמור אשר לא בא זכרם בהסכם. הצדדים להסכם לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, פרוספקטים, הסכמים והתחייבויות בע"פ או בכתב וכיו"ב שאינן נכללים בהסכם ונעשו, אם נעשו, על ידם טרם מועד חתימתו של ההסכם.
ד.    כל ויתור של צד מהצדדים להסכם על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
ה.    נמנע צד להסכם מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי ההסכם או על פי כל דין, או לא השתמש בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.
ו.    ויתור או ארכה שניתנו על ידי צד להסכם לצד אחר להסכם במקרה מסוים לא יהוו תקדים ו/או ילמדו גזירה שווה למקרה דומה ו/או שונה ו/או אחר.
ז.    אין בכל האמור בהסכם כדי להקנות, במפורש או מכללא, זכויות כלשהן לצד שלישי כלשהו.
ח.    אם יקבע כי הוראה מהוראות ההסכם הינה בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו של ההסכם, והצדדים יפעלו על מנת ליישם את ההסכם כרוחו וכלשונו, לרבות החלפת ההוראה הבלתי אכיפה ו/או בטלה כאמור בהוראה חלופית שתוצאתה ופעולתה זהות בעיקרן.
ט.    מקום השיפוט הייחודי בכל הנוגע והקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בלוד בלבד.
י.    החברה תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או לזקוף מהכספים שקיבלה ו/או לקבל מהלקוח בגין ההסכם ו/או הסכמים אחרים את כל המגיע לה מהלקוח על-פי ההסכם ו/או הסכמים ו/או חובות אחרים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. הלקוח מסכים בזה כי סעיף זה מהווה הודעת קיזוז על-פי דין והחברה לא תהיה חייבת במשלוח כל הודעת קיזוז נוספת.
יא.    ללקוח ידוע, והוא מסכים לכך, כי החברה ביחס לחלק מהשירותים או כולם עשויה להשתמש ברישיונות או בשירותים של ספקים אחרים. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיונות או השירותים של הספקים אלו.
יב.    מוצהר על-ידי הצדדים, כי אין בהסכם זה משום מצג או הבטחה לגבי סוגם, מעמדם או דרך הכרתם של התשלומים להחברה מבחינת דיני המס, וכי החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לאופן הצגת התשלומים לפני רשויות המס.
יג.    הלקוח מאשר בזאת כראיה לכאורה את רשומותיה של החברה בכל הנוגע לנתונים הנוגעים לכמות המשתמשים, להיקף השימוש, לתקופת השימוש בשירותים ולסוג השירותים שבשימוש .
יד.    ידוע ללקוח, כי לפי עמדת החברה שירותי החברה אינם טעונים רישיון מאת משרד התקשורת, הלקוח לא יבוא בכל טענה לחברה אם כתוצאה מהטלת פיקוח ורישוי על שירותי החברה על ידי רשות בר סמכא יחולו שינויים בשירותי החברה, בהרכב התעריפים או במחוייבויות החברה כלפי הלקוח. 
טו.    ידוע ללקוח כי נציג המכירות מאת החברה אינו מוסמך לבצע שינוי בהוראות המודפסות של הסכם זה, על נספחיו ותוספותיו. מובהר כי כל שינוי שיערך בכתב-יד ביחס להוראות מסמך זה יהיה חסר כל תוקף. היה ויסוכם על הוספה או על ביטול סעיף כלשהו יעשה הדבר באמצעות נספח מודפס על נייר רשמי של החברה או באמצעות מסמך החתום על ידי מורשי החתימה של החברה.    
טז.    כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כמפורט בהסכם, וכל הודעה שתישלח לפי כתובות אלה, תיחשב כאילו נתקבלה על-ידי הנמען בעבור 48 שעות מעת שנשלחה.
 

bottom of page